เกี่ยวกับ-ไวเบสโกลบอล


บริษัท ไวเบส โกลบอล จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2550 (คศ.2007) เป็นบริษัทในเครือ เว็ทอินเตอร์กรุ๊ป ที่มีทีมงานบริหารทีมเดียวกับบริษัท วีไอบีแอนิมัลเฮ็ลธ จำกัด การการจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อรองรับ การทำธุรกิจปศุสัตว์ที่ต้องการทำให้มีมูลค้าเพิ่มและการขยายการให้บริการหรือการจำหน่ายสินค้าในวงการปศุสัตว์ เช่นการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้าน IPM(Integrated Pest Management),การให้บริการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์,การให้บริการทางด้านการฝึกอบรมการ จัดการระบบโรงเรือนแบบปิด, การให้คำปรึกษาทางด้าน การวางระบบการให้อาหารแบบอัตโนมัติ(Auto Liquid Feeding),การให้บริการทางด้านระบบการจัดทำใบโอแก๊ส ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่,การให้บริการทางด้านให้คำปรีกษาทางด้านการจัดการของเสียภายในฟาร์ม และเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ สรุปแล้ว บริษัท ไวเบส โกลบอล จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านให้คำปรึกษาบริการและการจัดจำหน่ายอุปกรณ์

เครือ เว็ท อินเตอร์ กรุ๊ป แบ่งออกเป็น 4 บริษัท คือ


บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด จำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ เน้นผลิตภัณฑ์ด้านสารเสริมสำหรับสัตว์ (Feed Additive) เน้นตลาดสุกรเป็นหลัก

บริษัท วีไอบี แอนิมัล เฮ็ลธ จำกัด จำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ Biosecurity และ Pest Control ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เน้นตลาดสัตว์ปีกเป็นหลัก

บริษัท บีวี อินเตอร์คอร์ป จำกัด จำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยมุ่งตลาด Feed Mill โรงงานอาหารสัตว์ Integrate

บริษัท ไวเบส โกลบอล จำกัด เป็นบริษัททำธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์จัดการฟาร์ม อุปกรณ์การแปรรูประบบให้อาหาร อัตโนมัติ อุปกรณ์ผสมเทียม และระบบจัดการของเสีย (Waste Management)
ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ
ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาวงการปศุสัตว์ ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยยึดหลักเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า


จุดมุ่งหมายสูงสุด
บริษัทมีการดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำทางด้านการทำระบบความปลอดภัยทางด้านชีวภาพ (Biosecurity)
และการผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety )ที่เกียวข้องกับธุรกิจปศุสัตว์ในภูมิภาคอาเซี่ยน ภายในปี พ.ศ. 2558


นโยบายบริษัท
เราจะมุ่งมั่นสรรหา สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ราคายุติธรรม
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่พอใจและตรงตามความต้องการของลูกค้า


หลักในการดำเนินธุรกิจ
การดำเนินธุรกิจจะต้องเป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท โดยมุ่งเน้น
ลดการนำเข้าและเพิ่มผลผลิตที่มีปริมาณมากพอที่จะส่งไปยังตลาดต่างประเทศ
สรรหาวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในประเทศ

อุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
ตั้งมั่นในความเป็นธรรม  มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน  ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท ไวเบส โกลบอล จำกัด เชื่อว่าในการดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้อง
และเป็นธรรม ดังนั้นคณะกรรมการและพนักงานทุกระดับ จึงยึดถือและปฏิบัติตาม อุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ


ตั้งมั่นในความเป็นธรรม 
บริษัท ไวเบส โกลบอล จำกัด ถือว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สินค้า ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนธุรกิจ
ผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้วยกันหรือพนักงาน จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมขณะประกอบธุรกิจหรือทำงานร่วมกับบริษัท


มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ 
บริษัท ไวเบส โกลบอล จำกัด มุ่งกระทำการทุกอย่างด้วยความตั้งใจให้เกิดผล
ในทางที่ดีกว่าเสมอ โดยมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจ อย่างดีเยี่ยมเต็มความสามารถ
ขณะเดียวกันก็พยายามหาแนวทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอยู่ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง


เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
บริษัท ไวเบส โกลบอล จำกัด
ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงาน และถือว่าเขาเหล่านั้นเป็นสมบัติที่มีคุณค่าที่สุด
สำหรับบริษัท จึงพยายามคัดสรรบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมเข้ามาร่วมงาน
ให้การฝึกฝน พัฒนาและดูแลอย่างดีด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนตามสมควรถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม